วิชา โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้(ง.40280)

ระบบนิเวศ


ระบบนิเวศ


ระบบนิเวศ


ระบบนิเวศ

ชื่อโครงงาน ระบบนิเวศ
ผู้จัดทำ นางสาว สุทธิดา ตำสิงห์ เลขที่28
ครูผู้สอน
อาจารย์ คเชนทร์ กองพิลา
คำถามของโครงงาน
1. ทำไมระบบนิเวศในแต่ละที่ต้องแตกต่างกัน
2.สัตว์ในแต่ละที่ใช้ชีวิตแตกต่างกันอย่างไร
3.อะไรเป็นตัวแบ่งระบบนิเวศ
ที่มาของโครงงาน เพื่อศึกษาระบบนิเวศในท้องถิ่นว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร
วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาองค์ประกอบของระบบนิเวศว่ามีความสำคัญในการดำรงชีวิตอย่างไร

Hello world!

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!

View this document on Scribd